| Meniny má:  |
slovak
english
deutsch

Mestá na Slovensku, Discover Slovakia

MESTSKÉ PAMIATKOVÉ REZERVÁCIE

Zárodky prvých miest sa začali na Slovensku formovať v období Veľkej Moravy. Najstaršie písomné doklady o našich mestách s mestskými privilégiami sú z 13. a 14 storočia a súvisia s rozvojom remesiel a výmenou ich produktov za poľnohospodárske výrobky. Postupne sa tak na Slovensku sformovali trhové mestá z podhradných trhových osád, obchodné mestá založené zámerne s mestskými privilégiami (spišské mestá, Košice, Zvolen) a banské mestá (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica a iné). Ďalší výrazný vplyv na rast a charakter miest mala priemyselná revolúcia v 18. a 19. storočí. V mestských pamiatkových rezerváciách sa dnes nachádza 2808 kultúrnych pamiatok a z toho je 25 národných kultúrnych pamiatok.

Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku podľa krajov:

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj
Košický kraj Prešovský kraj

B r a t i s l a v s k ý   k r a j

BRATISLAVA
Okres: Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava
Kraj: Bratislavský
Turistický región: Bratislava

Na území Bratislavy sú pamiatky starovekých kultúr Keltov a Rimanov. V 9. storočí bola Bratislava významným centrom Veľkomoravskej ríše. V rokoch 1536 - 1783 bola hlavným mestom Uhorského kráľovstva a korunovačným sídlom. Nachádza sa tu 264 kultúrnych pamiatok a 7 národných kultúrnych pamiatok - hrad Devín, Bratislavský hrad, Academia Istropolitana, budovy Evanjelického lýcea, Konkatedrála sv. Martina, rímsko-germánska usadlosť z 3. st. Villa Rustica a Slavín, ako aj vzácne mauzóleum s hrobkou židovského rabína Chatama Sofera. Medzi najpríťažlivejšie časti patrí urbanistická štruktúra historickej Bratislavy, podhradie, bývalé historické predmestia, historické jadrá pridružených obcí a miest s materiálnymi artefaktami duchovnej kultúry (knižnice, archívy, múzea, religiózne stavby, pamätníky a podobne).

Viac info: www.bratislava.sk, www.bratislavacity.sk

SVÄTÝ JUR
Okres: Pezinok Svätý Jur Svätý Jur Svätý Jur
Kraj: Bratislavský
Turistický región:

Svätý Jur -známe vinohradnícke mestečko a nachádza sa neďaleko Bratislavy na úpätí Malých Karpát. V písomných zmienkach sa spomína už v 13. storočí a v roku 1645 sa stalo slobodným kráľovským mestom. V tej dobe museli domáci pestovatelia vinnej révy dodať na kráľovský stôl 400 vedier vína. Medzi najvýznamnejšie spomedzi 24 kultúrnych pamiatok patrí farský kostol z 13. storočia prestavaný v 14.-15. storočí a v rokoch 1585-1590 prebudovaný do renesančného štýlu. V kostole je kamenný renesančný oltár sv. Juraja, gotické a renesančné náhrobné kamene. Vedľa kostola sa nachádza drevená zvonica z roku 1663. V roku 1609 tu bol postavený renesančný zámok, ktorý v 18., 19. a 20. storočí prestavovali. V objekte sú zachované renesančné klenby, okná, mriežky a arkády vstupného schodišťa. V strede mesta je aj evanjelický kostol postavený v rokoch 1651-1654. Je v ňom pôvodné zariadenie. Základnou črtou renesančných vinohradníckych domov bol ich tvar v podobe "L" a "U". Niektoré domy majú základné múry gotické.

Viac info: www.svatyjur.sk

T r n a v s k ý  k r a j

TRNAVA
Okres: Trnava Trnava Trnava Trnava
Kraj: Trnavský
Turistický región:

Trnava Patrí k najstarším a najvýznamnejším mestám Slovenska. Už v roku 1238 mu uhorský kráľ Belo IV. udelil ako prvému na území Slovenska výsadu slobodného kráľovského mesta. V druhej polovici 13. st. sa mesto ohradilo hradbami so štyrmi bránami. Význam Trnavy vzrástol po roku 1526, keď Turci obsadili južnú časť Uhorska a v roku 1543 sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupa. V 17. st. sa stala Trnava kultúrnym centrom Uhorska a sídlom univerzity. Na území mesta sa nachádza 1 národná kultúrna pamiatka a 139 kultúrnych pamiatok. Zachované mestské opevnenie bolo postavené už v 13. st. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa a ďalších 12 kostolov rôznych architektonických slohov, renesančná budova bývalého Olahovho seminára zo 16. st., súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1695, renesančná radnica, barokový arcibiskupský palác, mestská veža a meštianske domy postavené v 16. a v prvej polovici 17. st.

Viac info: www.trnava.sk

N i t r i a n s k ý   k r a j

NITRA
Okres: Nitra Nitra Nitra Nitra
Kraj: Nitriansky
Turistický región:

Strediskom európskeho významu sa stáva Nitra v 9. st. v súvislosti s formovaním sa Veľkej Moravy a s misijným pôsobením solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Od roku 880 je Nitra takmer nepretržite sídlom biskupa a po vyhnaní Metodových žiakov a zničení všetkých veľkomoravských pamiatok (886-891) bola celé stáročia šíriteľom a predstaviteľom panstva latinskej kultúry na Slovensku. Už v roku 1242 získalo stredoveké mestské výsady za záchranu kráľovskej družiny pred Tatármi. Na území mesta sa nachádza 139 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou je Nitriansky hrad skladajúci sa z katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a opevnenia. Románsky kostol sv. Emerána bol postavený už v 11. st. a gotický horný kostol v rokoch 1333-35. Medzi ďalšie kultúrno-historické zaujímavosti patrí Misijné múzeum, Župný dom, židovské múzeum, ponitrianske múzeum a Slovenské poľnohospodárske múzeum v prírode.

Viac info: www.nitra.sk

T r e n č i a n s k ý   k r a j

TRENČÍN
Okres: Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Turistický región:

O osídlení trenčianskej lokality v staršej dobe kamennej sú viaceré archeologické nálezy. Kamenný nápis na hradnej skale je dokladom prítomnosti rímskych legionárov na území Slovensku z roku 179 n.l., konkrétne cisára Marka Aurélia a jeho víťazstva nad Kvádmi v Laugaríciu. Začiatky mesta pod mohutným hradom možno hľadať v trhovej osade spomínanej už v roku 1111. Na území Trenčína sa nachádza 112 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Prvou stavbou na návrší bola kamenná obytná veža a rotunda z 11. st. K najväčšiemu rozkvetu hradu i mesta došlo po roku 1275, keď sa stal majetkom Matúša Čáka. K Národnej kultúrnej pamiatke, Trenčianskemu hradu boli postupne pristavané stavby a paláce (Matúšov, Ľudovítov a Barborin) a na nádvorí sa zachovala povestná 79,2 m hlboká studňa lásky. V roku 1412 sa stal Trenčín slobodným kráľovským mestom. Medzi ďalšie významné pamiatky mesta patrí Karner sv. Michala z 15. st. postavený v gotickom štýle, farský kostol Narodenia Panny Márie pôvodne gotický z r. 1324, neskôr v r. 1560 renesančne prestavaný a v r. 1698 zbarokizovaný. Nachádza sa v ňom vzácna pohrebná kaplnka. Mestské hradby sú z r.1412, stredoveký katov dom z r. 1580, farské schody z r. 1568 a Mestská veža s Dolnou bránou z r. 1412. Baroková kaplnka sv. Anny je z r. 1789, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského s kláštorom z r. 1657, Morový stĺp - socha najsvätejšej Trojice z r. 1712, Trenčianske múzeum - bývalý župný dom, z r. 1716. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený ako tolerančný v r. 1794, neogotický kláštorný kostol Notre Dame, je z r.1909, monumentálna Židovská synagóga v maurskom štýle je z r. 1913 a hotel Tatra pod hradom je z r. 1900.

Viac info: www.trencin.sk

Ž i l i n s k ý   k r a j

ŽILINA
Okres: Žilina Žilina Žilina Žilina
Kraj: Žilinský
Turistický región:

Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1208, kde sa spomína ako terra de Selinan. Prvá zmienka o Žiline ako o meste je z r. 1312 a mestské práva získala v r. 1321.Významným a dodnes uchovaným dokumentom Privilegium Pro Slavis z r. 1381 sa rozhodlo, že Slováci mali v mestskej rade Žiliny rovnaké práva ako Nemci. Centrum starej Žiliny, čo je dnešné Mariánske námestie, je ojedinelým príkladom racionálneho urbanistického riešenia kolonizačného mesta so šachovnicovým pôdorysom. Vzniklo už v 13. st. a po celom jeho obvode sa zachovalo 106 arkád v 44 meštianskych domoch, ktoré sa tiahli aj do priľahlých uličiek. Na námestí je Mariánsky stĺp Immaculata z r. 1738. Najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou je neskororománsky kostol sv. Štefana - kráľa v časti Závodie. Kráľ Štefan ho dal postaviť na mieste na pamiatku bitky, ktorú vybojoval okolo r. 1025. Sú v ňom pôvodné románske okná a nástenné maľby z 13. a 14. st. Kostol je ohradený múrom a vstupnou bránou i kruhovou baštou zo 17. st. Na sútoku Váhu a Kysuce stojí Budatínsky zámok s najstaršou románskou 20 m vysokou valcovitou vežou s priemerom 12 m, ktorá stála už v roku 1250. V súčasnosti je na zámku stála expozícia Drotárskeho umenia. Medzi ďalšie cenné pamiatky patrí pôvodne gotický farský kostol sv. Trojice z r. 1400 a dvojvežový barokový kostol sv. Pavla s kláštorom z 18. st. Na svahu terasy pod farským kostolom vyrástla po r. 1920 balustráda a na prudko klesajúcom teréne boli vybudované známe farské schody. V blízkosti námestia je barokový kostol sv. Barbory s kláštorom z r. 1730. V interiéri sa uchovalo cenné barokové zariadenie z 18. st. Vyniká najmä oltár sv. Jána Nepomuckého, ktorý je kombinovaný s kazateľnicou. Významnou secesnou stavbou je Grand Bio Universum, dnešný Dom umenia Fatra. Bola v ňom premiéra prvého slovenského hraného filmu Jánošík v roku 1921. Na námestí A. Hlinku sa nachádza Považská galéria. Z roku 1933 pochádza židovská synagóga v maurskom štýle. Na území Žiliny sa nachádza celkovo 58 kultúrnych pamiatok.

Viac info: www.zilina.sk

B a n s k o b y s t r i c k ý   k r a j

BANSKÁ BYSTRICA
Okres: Banská  Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Turistický región: Horné Pohronie

Vznik a rozvoj mesta súvisel s ťažbou medi už v 13. st. V roku 1255 dostala mestské výsady a už v 13. st. si baníci postavili na vyvýšenom mieste terajšieho námestia románsky kostol, dnešný Kostol Panny Márie. Sú v ňom vzácne konzolové figúry, gotický triptych z 15. st., kovová krstiteľnica z r. 1475 a oltár od Majstra Pavla z Levoče. Okolo kostola sa postupne vytvoril hradný komplex s viacerými budovami, so slovenským kostolom z r. 1452, gotickým domom kráľa Mateja z r. 1479, radnicou a vstupným barbakanom. Dnes je na území mesta 200 kultúrnych pamiatok a 3 národné kultúrne pamiatky. Medzi ďalšie vzácne pamiatky patrí gotický kostol sv. Jakuba, rímsko-katolícky gotický kostol v Radvani, kostol sv. Františka Xaverského z r. 1715, kostol sv. Alžbety z r. 1303 ako súčasť vtedajšej mestskej nemocnice, ktorý dostal barokový vzhľad po prestavbe v r. 1750. Zaujímavými architektonickými pamiatkami sú viaceré meštianske domy, napr. Beniczkého dom s nádhernou arkádovou lodžiou, Thurzov dom, Bethlénov dom, Kaštieľ Tihániovcov v Radvani a ďalšie. Medzi kultúrno-historické zaujímavosti určite patrí aj Múzeum Slovenského národného povstania s priľahlou expozíciou ťažkej vojenskej techniky z II. sv. vojny v prírode.

Viac info: www.banskabystrica.sk, www.bbb.sk

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Okres: Banská  Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický
Turistický región:

Mesto patrí k historicky najvýznamnejším a z pohľadu cestovného ruchu k najvzácnejším na Slovensku o čom svedčí aj skutočnosť, že v r. 1993 bolo zaradené na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstvo UNESCO. História mesta je úzko spätá s baníctvom, najmä ťažbou zlata, striebra a ďalších farebných kovov. V období od 13. - 18. st. bol banskoštiavnický rudný revír v ťažbe striebra najproduktívnejším v Európe. V r. 1762 bola v meste zriadená Banícka akadémia, ktorá sa v tom čase stalo centrom banskej vedy a techniky v Európe. Na území mesta je 191 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Medzi najvzácnejšie kultúrno-historické pamiatky patrí Starý zámok, ktorý vznikol prestavbou trojloďovej románskej baziliky zo zač. 13. st. na protitureckú pevnosť v 16. st. V kaplnke sú zvyšky fresiek zo 14. st. Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol pôvodne románskou bazilikou z 13. st. a prešiel viacerými prestavbami. Neskorogotický kostol sv. Kataríny je z 15. st. Dominantou mesta je Nový zámok, ktorý predstavuje renesančnú pevnosť zo 16. st. Súbor sakrálnych stavieb v prírodnom prostredí - Kalvária, je z 18. st. Piargská brána je renesančnou budovou zo 16. st. a barokovo bola upravená v 18. st. Banícke zariadenie Klopačka je zo 17. st. Osobité miesto zaujíma technická pamiatka, Banské múzeum v prírode, ďalej Botanická záhrada a Banskoštiavnické tajchy. Medzi ďalšie zaujímavé stavby a pamiatky patrí budova baníckej a lesníckej akadémie z 18. st., Evanielické lýceum zo 16.st., budova Kamerhofu, Žemberovský dom, Belházyovský dom z r. 1616, Berggericht zo 16. st. a ďalšie najmä meštianske domy.

Viac info: www.banskastiavnica.sk, www.uakom.sk/bs/bans_hist.html

ŠTIAVNICKÉ BANE
Okres: Banská  Štiavnica Štiavnické Bane Štiavnické Bane Štiavnické Bane
Kraj: Banskobystrický
Turistický región:

Štiavnické Bane vznikli spojením a premenovaním samostatných baníckych osád - Windschachta a Siglisberg juhozápadne, v blízkosti Banskej Štiavnice. V roku 1948 došlo k premenovaniu obce Piarg na Štiavnické Bane. Už v r. 1156 boli Štiavnické Bane súčasťou rozsiahlej banskej oblasti. Prvá hodnoverná písomná zmienka o existencii osady Sigelsberg pochádza z r. 1352. V 16. st. vybudovali opevnenie proti Turkom so vstupnými bránami a baštami. Dodnes je zachovaná renesančná bašta s kruhovým pôdorysom, nižšie vo svahu je niekdajšia pozorovacia a hlásna veža. O význame a rozsahu baníctva v Štiavnických Baniach svedčia ústia početných štôlní i rozsiahle budovy banskej administratívy, prevažne neskorobarokové s renesančnými jadrami. V jednej z nich bolo aj banské meračstvo, v ktorej sa vyhotovovali banské mapy. Už v 18. st. boli Štiavnické Bane strediskom banskej techniky banskoštiavnickej rudnej oblasti a pôsobiskom úspešných banských vynálezcov a konštruktérov. Bol to hlavne banský strojný majster Matej Kornel Hell a jeho syn Jozef Karol Hell. V r. 1627 tu bol po prvý krát na svete použitý pušný prach na rozpájanie hornín. Bola tu aj banská škola, na ktorej vyučoval známy banský geometer, kartograf a pedagóg, Samuel Mikovíni. Najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou Štiavnických Baní je kláštorný komplex rehole hieronymitánov s Kostolom sv. Jozefa postaveným v 18. st. V jeho barokovom interiéri sa nachádza rokokový orgán s plastikou baníkov a unikátny hlavný oltárny obraz sv. Jozefa a štyri bočné oltárne obrazy. V 19. st. pristavili ku kostolu neorománsku vežu. V blízkosti kostola je nemocnica pre baníkov z r. 1650, ktorú v r. 1878 presťahovali do Banskej Štiavnice. Zachovali sa aj prícestné kaplnky z 19. st.

KREMNICA
Okres: Žiar nad Hronom Kremnica Kremnica Kremnica
Kraj: Banskobystrický
Turistický región:

Stredovekú slávu priniesli mestu zlaté bane a produkcia zlata v 14. st. Už v r. 1328 bola Kremnica slobodným kráľovským banským a minciarskym mestom. Niekdajšiu slávu dokumentujú najmä zachované architektonické pamiatky a dodnes produkujúca minciareň. Nachádza sa tu 116 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Dominantou a zároveň najstaršou časťou Kremnice je Národná kultúrna pamiatka - Mestský hrad so zachovalým karnerom z 13. st. Medzi ďalšie vzácne pamiatky patrí hodinová veža zo 14. st., Mincovňa zo 14. st., Mestské opevnenie z 15. st., ktoré nadväzuje na opevnenie hradu s kostolom. Neskorogotický kostol sv. Kataríny vznikol v 15. st. prestavbou zo staršieho objektu zo 14. st. a v 19. st. bol prestavaný v neogotickom štýle. Banícka bašta z 15. st. je hranolovitou vysunutou vežou pred vlastným vstupom do mesta. Vzácnymi stavbami sú aj Kostol a Kláštor Františkánov zo 17. st., mórový stĺp so súsoším sv. Trojice z 18. st., radnica z pôvodne gotického domu prestavaná v 18. st., a mnohé meštianske domy, z ktorých viaceré majú gotické základy alebo uchované gotické časti. Osobitú pozornosť si zasluhuje dom č. 36 na Kollárovej ulici, ktorý pochádza z 15. st. a má zachovalú gotickú diamantovú klenbu.

Viac info: www.kremnica.sk

K o š i c k ý   k r a j

KOŠICE
Okres: Košice Košice Košice Košice
Kraj: Košický
Turistický región:

Na území dnešných Košíc žili podľa archeologických nálezov Skýti, Kelti, Dákovia, Vandali, Góti a Húni. Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1230. V r. 1290 dostali Košice mestské výsady a v r. 1342 privilégium, ktoré ho zaradilo medzi popredné centrá v Uhorsku. V r. 1347 dostali Košice od Ľudovíta Veľkého výsady, aké mali obyvatelia Budína. Tým sa stali druhým najvýznamnejším slobodným kráľovským mestom Uhorska a neskôr vedúcim mestom spoločenstva Pentapolis (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov). V Košiciach sa nachádza 500 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Najcennejšou je gotický päťloďový Dóm sv. Alžbety, ktorý sa začal stavať v r. 1378 a prebiehal vo viacerých etapách. Najbohatší a umelecky najhodnotnejší je severný portál s reliéfom Posledný súd riešený v dvoch radoch nad sebou. Interiér ukrýva vzácne pamiatky, ktorými sú najmä hlavný oltár sv. Alžbety, zavesená plastika Imaculaty, neskorogotický krídlový oltár Navštívenia Panny Márie, kamenný epitaf rodiny Reinerovej, drevená plastika Panny Márie, fragmenty nástennej maľby Posledný súd, bronzová krstiteľnica, gotická kalvária, lampáš kráľa Mateja, bočný oltár Klaňania troch kráľov, neogotická kamenná kazateľnica a veľkú hodnotu majú aj diela uchované v klenódiu. Najstaršou sakrálnou stavbou v Košiciach je Kostol dominikánov z 13. st., ktorý bol niekoľko krát prestavovaný a jeho súčasná novorománska podoba je z r. 1892. Medzi ďalšie vzácne pamiatky patrí gotická jednoloďová Kaplnka sv. Michala zo 14. st., ktorá má v suterénnej časti kostinicu a spoločnú kryptu. Do múra kaplnky bolo z vonkajšej strany vsadených 17 náhrobných kameňov bývalého cintorína zo 14. - 17. st. Urbanová veža na Hlavnej ulici je pôvodne gotickou hranolovou kampanilou zo 14. a 15. st. s ihlancovou strechou. Štátne divadlo v novobarokovom slohu z r. 1897 - 1899 má bohato zdobené vnútro štukovou ornamentikou a hľadisko lýrového tvaru. Pongráčovsko-Forgáčovský palác na Hlavnej ul. je postavený v empírovom slohu v 19. st. Ranobarokový Univerzitný kostol zo 17. st. patril najskôr jezuitskému a neskôr premonštrátskemu rádu. Medzi ďalšie cenné architektonické pamiatky Košíc patria: Súsošie Immaculaty, kláštor Uršuliniek, budova Košickej komory, Kostol Františkánov, Kalvínsky kostol, klasicistický Kostol evanjelického vyznania, barokový Špitálsky kostol, Kostol Uršuliniek a Kostol na Kalvárii. Okrem toho sa nachádza v Košiciach mnoho palácov a cenných meštianskych domov z obdobia gotiky, baroka, secesie, renesancie i klasicizmu.

Viac info: www.kosice.sk, www.cassovia.info

P r e š o v s k ý   k r a j

PREŠOV
Okres: Prešov Prešov Prešov Prešov
Kraj: Prešovský
Turistický región:

Územie mesta bolo osídlené už od staršej doby kamenej. V roku 1347 ho povýšil kráľ Ľudovít I. na slobodné kráľovské mesto. Najväčší stavebný rozmach tu bol od 15. - 17. st. Smutne známe sú udalosti Caraffových prešovských jatiek, keď v r. 1687 bolo za pomoc Thökölymu popravených 24 popredných mešťanov a šľachticov. V 17. st. sa stal Prešov sídlom Šarišskej župy. Nachádza sa tu 257 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky patrí Národná kultúrna pamiatka gotický Kostol sv. Mikuláša z r. 1347, ktorý bol dostavaný v r. 1515. K jeho najcennejším vnútorným zariadeniam patrí ústredný barokový oltár, gotické tabuľové maľby, veľký a malý orgán. K ďalším architektonickým pamiatkam mesta patrí Grécko-katolícky katedrálny chrám a biskupský palác z r. 1429, ktorý bol v r. 1753 prestavaný. Františkánsky kostol a kláštor z r. 1380 bol barokovo prestavaný v r. 1660. Evanjelický kostol pochádza zo 17. st. a má po oboch stranách zaujímavé spevácke tribúny. Kalvária z 18. st. predstavuje barokový súbor 12-tich menších kaplniek a ústredný kostolík sv. Kríža. Synagóga z 19. st. má v interiéri unikátnu maliarsku výzdobu stropov s perzskými motívmi a štylizovanými arabeskami. Starú mestskú školu z r. 1429 a upravenú v r. 1887 navštívil v r. 1651 J.A. Komenský. Gotická mestská radnica z r. 1504 - 1509 bola v r. 1887 renesančne prestavaná. Rákocziho palác zo 16. st. vznikol zlúčením dvoch stredovekých domov a jeho renesančná atika má bohatú výzdobu s rastlinnými motívmi a postavami svätcov. Zaujímavou technickou pamiatkou je miestny Solivar, ktorý je komplexom objektov na ťažbu a spracovanie soli zo 17. a 18. st. Tvoria ho šachta Leopold, zásobník, výrobňa soli, varňa soli, dielne, kaplnka sv. Rócha a administratívne budovy. Na mieste popraviska Caraffovho súdu bolo postavené v r. 1751 súsošie Imaculaty.

Viac info: www.pis.sk

BARDEJOV
Okres: Bardejov Bardejov Bardejov Bardejov
Kraj: Prešovský
Turistický región:

Prvé písomné zmienky sú z r. 1241 a rozsiahle privilégia dostalo mesto v r. 1352, čo pomohlo rýchlejšiemu osídľovaniu. Slobodným kráľovským mestom sa stalo v r. 1376. Vďaka rozvoju remesiel, obchodu, cechov, školstva a kultúry sa stal Bardejov v stredoveku významným mestom Uhorska. Zlatý vek zaznamenal Bardejov v 15. st., v ktorom sa rozvinula aj kultúra vďaka reformistovi Leonardovi Stöckelovi, rektorovi Humanistického gymnázia. V tom čase boli zriadené aj prvé kníhtlačiarne. V Bardejove sa nachádza 131 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Najcennejšou architektonickou pamiatkou je neskorogotická bazilika sv. Egídia zo 14. st. V interiéri trojloďovej baziliky sa zachovalo 11 pôvodných gotických krídlových oltárov. Krídla tvoria tabuľové maľby zobrazujúce život svätca, ktorému bol oltár zasvätený. Stredoveká radnica z r. 1505 - 1511 bola prvou renesančnou stavbou na Slovensku. Rímsu radnice zdobí 118 kamenných plastík. V interiéri je zachovaný vzácny kazetový strop a intarzované dvere do radnej miestnosti. K cenným pamiatkam sa radí aj fortifikačný systém ktorý mal 23 bášt, z ktorých sa 12 zachovalo a zatiaľ je zrekonštruovaných 9 bášt a 2 barbakany. Nesporne unikátnou pamiatkou je židovské suburbium, ktoré tvorí komplex samostatných budov. Tvorí ho celý areál stavieb: hlavná synagóga, modlitebňa, miestnosti pre zhromažďovanie veriacich, škola, rituálne kúpele a jatky. V synagóge sa zachovali nástenné maľby s rastlinnými motívmi z 19. st.

Viac info: www.bardejov.sk, www.e-bardejov.sk

KEŽMAROK
Okres: Kežmarok Kežmarok Kežmarok Kežmarok
Kraj: Prešovský
Turistický región:

Mesto vzniklo z viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva a nemeckých kolonistov. Kežmarok získal mestské práva v r. 1269 a slobodným kráľovským mestom sa stal v 15.st. Mesto bolo často ničené vojnami. Celkovo prešlo cez chotár Kežmarku 13 vojen, počnúc husitmi a končiac armádami II. sv. vojny. Na jeho území sa dnes nachádza 256 kultúrnych pamiatok a 2 národné kultúrne pamiatky. K najvýznamnejším pamiatkam patrí barokový drevený artikulárny kostol z r. 1717 a budova lýcea z r. 1774. V budove lýcea je najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe. Z ďalších architektonických zaujímavostí je dôležité spomenúť radnicu z r. 1461, kostol sv. Kríža z 15. st. a základmi z 13. st. Kežmarský zámok z r. 1463 vznikol na troskách neskorománskej osady, jej kostola a kláštora sv. Alžbety. Prešiel viacerými úpravami v 16. a 17. st., odkedy má dnešnú podobu. V súčasnosti je sídlom rôznych historických expozícií. Uchované sú aj zvyšky mestského opevnenia zo 14-16. st., zvonica z r. 1591, paulínsky kostol z r. 1650, reduta z r. 1818 a nový evanjelický kostol z r. 1894, v ktorom je dnes mauzóleum Imricha Thökölyho, majiteľa kežmarského hradu a veliteľa jedného z povstaní uhorskej šľachty.

Kežmarská hradná pani Beata Laski uskutočnila s viacerými spoločníkmi cez turíčne sviatky v r. 1565 prvý historicky známy turistický výlet do Vysokých Tatier, do Doliny Bielej vody a položila tak základy histórie tatranskej turistiky.

Viac info: www.kezmarok.sk , múzeum www.kezmarok.com

LEVOČA
Okres: Levoča Levoča Levoča Levoča
Kraj: Prešovský
Turistický región:

Pred vznikom stredovekého mesta Levoča bolo na jeho území niekoľko starších slovanských osád. Už v 12. st. obchodovali s Krakovom, hansovnými mestami i s Benátkami. Najvýznamnejšie cechy mali zlatníci, medirytci a cíniari. V 15. st. pribrzdili hospodársky rozkvet husitské nájazdy a negatívne pôsobila aj 100 ročná vojna s Kežmarkom. Mestská pamiatková rezervácia Levoča predstavuje ucelený súbor významných kultúrno-historických pamiatok ohraničený obdĺžnikom pomerne zachovaných mestských hradieb. Nachádza sa tu 339 kultúrnych pamiatok a 2 národné kultúrne pamiatky. Azda najcennejším architektonickým dielom je Národná kultúrna pamiatka gotický kostol sv. Jakuba zo 14.st. postavený na mieste staršieho kostola. Mimoriadne cenný je interiér, ktorý je jedinečným múzeom stredovekého sakrálneho umenia. Jeho neskorogotický 18,6 m hlavný oltár je najvyšším svojho druhu na svete. Je z lipového dreva a bol vyrobený v rokoch 1507 - 1517 rezbárom Majstrom Pavlom z Levoče. Významnou stavbou je aj levočská radnica s arkádami z r. 1550. Sú v nej zbierky Spišského múzea. Klasicistický evanjelický kostol z 19. st. v južnej časti námestia postavili na mieste staršej drevenej stavby. Pozoruhodnou je budova obchodného domu Waaghaus (mestské váhy) z r. 1588. Susedný župný dom v empírovom slohu je z r. 1805. Pozornosť na prvý pohľad upúta aj Thurzov dom, ktorý získal novorenesančnú sgrafitovú fasádu v r. 1904. V meštianskom dome č. 26 sídlila Breuerová tlačiareň. Slávna rezbárska dielňa Majstra Pavla je vo dvore domu č. 20, kde je zároveň expozícia Spišského múzea. V susedstve Poľskej brány stojí gymnaziálny kostol a kláštor minoritov. Pri Košickej bráne sa nachádza nový kláštor minoritov a kostol sv. Ducha od roku 1753. Vysoko nad mestom sa týči Mariánska hora (781 m), kde je neogotický kostol navštívenia Panny Márie zo zač. 20. st. Každoročne sa pri ňom koná začiatkom júla najväčšie stretnutie pútnikov na Slovensku. V minulosti bolo na Mariánskej hore hradisko a v 13. st. poskytovalo opevnené sídlo ležiace vysoko nad okolitou krajinou miestnemu obyvateľstvu bezpečné útočisko pred tatárskymi hordami. Vďační Levočania na tomto mieste postavili pútnickú kaplnku. Stalo sa tak pravdepodobne v druhej polovici 13. st. V 14. st. ju prebudovali na menší gotický kostol.

Viac info: www.levoca.sk

SPIŠSKÁ KAPITULA
Okres: Spišská Nová Ves Spišská Kapitula Spišská Kapitula Spišská Kapitula
Kraj: Prešovský
Turistický región: Spiš

Postavenie cirkevného centra Spiša má už od konca 12. st. Osada na mieste Spišskej Kapituly vznikla už v 11. st. v susedstve benediktínskeho kláštora. Najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly je neskororománska katedrála sv. Martina. Podobu mohutnej trojloďovej stavby s dvoma vežami nadobudla v rokoch 1245 - 1275. V r. 1382 k nej pristavali kaplnku Corpus Christi, ktorú v r. 1488 - 93 nahradili súčasnou kaplnkou Zápoľských. Pred západným priečelím katedrály stojí socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1732. Biskupský palác postavili zároveň s katedrálou ešte ako prepoštský palác. Od roku 1281 prešiel niekoľkými renesančnými a barokovými úpravami. Zaujímavou je aj Hodinová veža z r. 1739. Budova bývalého seminára pochádza z r. 1647. Vo východnej časti Spišskej Kapituly sa nachádzajú domy kapitulských kanonikov sprístupnené jedinou uličkou. Opevnenie cirkevného mestečka s dvoma vstupnými bránami postavili v 14. st. a viackrát ho prestavali.

SPIŠSKÁ SOBOTA
Okres: Poprad Spišská Sobota Spišská Sobota Spišská Sobota
Kraj: Prešovský
Turistický región:

Spišská Sobota je miestna časť Popradu. Je jeho najzaujímavejšia a z historického hľadiska najvýznamnejšia časť. Nachádza sa asi 1,5 km od centra Popradu. Pôvodné trhové osídlenie vzniklo pravdepodobne na strategicky výhodnej polohe, maďarsko-poľskej spojnici a na križovatke starej obchodnej cesty na východ, tzv. Via Magna. Najstaršie uchované písomné dokumenty sú z r. 1256, kde ju uvádzajú ako Forum Sabbathe. Mestečko, ktorému kráľ Ľudovít I. dovolil právo konať týždenné trhy, si dodnes uchovalo stredoveký urbanizmus zástavby šošovkovitého trhoviska. Nachádza sa tu 89 kultúrnych pamiatok. Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické zaujímavosti patrí farský kostol sv. Juraja. Pôvodne neskororománsky objekt bol prestavaný v 13. st. a v r. 1273 sa prvý raz písomne spomína. V 15. st. bol kostol opäť prestavaný a v 19. a 20. st. reštaurovaný. Najcennejším v ňom je neskorogotický hlavný oltár sv. Juraja z r. 1516 s centrálnou plastikou poslednej večere od Majstra Pavla z Levoče. Ďalšou vzácnou pamiatkou je renesančná zvonica z r. 1598. Odmerka na obilie z r. 1725 je jedinečnou spomienkou a vecným dôkazom významných trhov v Spišskej Sobote. Historický vzácnym je aj farský dom z r. 1638, v ktorého interiéri sa nachádzajú renesančné a barokové prvky. Vo východnej časti mestečka sa nachádza barokovo-klasicistický evanjelický kostol z r. 1777. Jeho zachovaný interiér pochádza z 19. st. Objekt bývalej radnice na námestí bol v r. 1775 prestavaný do dnešnej podoby. Neskorogotický meštiansky dom č. 25 z 15. st. bol v 17. st. renesančne prestavaný a v 18. a 19. st. opäť prestavaný.

Viac info: www.spsobota.szm.sk

REKLAMA
Informačný portál o Slovensku TOJESLOVENSKO.sk


HolidayCheck.cz

© Obrázok s.r.o. - hosting, design a reklama. 2004 - 2006